เมื่อ : 10 ต.ค. 2566 , 110 Views
เสมา 2 มอบนโยบาย สมศ. สร้างคุณค่าการประเมินคุณภาพภายนอก

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (คนกลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและเยี่ยมชมการทำงานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด (คนที่ 2 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องการดำเนินงานตามแนวนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล กล่าวยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น พร้อมได้เยี่ยมชมสำนักงานเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน