เมื่อ : 02 ต.ค. 2566 , 281 Views
วว. นำเสนอบทบาทหน่วยงานวิจัย สร้างโอกาส/ความเท่าเทียม การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในเวทีนานาชาติ พร้อมร่วมบรรยาย Digital Society “Quest for Digital Equity”

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์  วว. ร่วมประชุมหัวข้อ Digital Society  และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Quest for Digital Equity” โดยมีผู้นำระดับสูงจากองค์กรวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ ได้แก่ Prof. Alejandro Adem ประธาน Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ประเทศแคนาดา Prof. Mohamed Hag Ali ประธาน The World Academy of Sciences Mr. Joichi Ito ประธาน Chiba Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Eloisa del Pino Matute ประธาน Spanish National Research Council ประเทศสเปน ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน STS Forum 2023 หรือ Science and Technology in Society Forum The 20th Annual Meeting 2023  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

 

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมแลกเปลี่ยน อภิปราย พร้อมกล่าวถึงบทบาทด้านงานวิจัยของ วว. ในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในประเทศกำลังพัฒนา ท่ามกลางความแตกต่างของประชากร ทั้งด้านเพศ อายุ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยนานาประเทศต่างแสดงความคิดเห็นและให้ความสำคัญร่วมกันกำหนดบทบาทของประเทศพัฒนาแล้ว ในการสร้างโอกาสให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมในอนาคตต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ