เมื่อ : 19 ต.ค. 2566 , 184 Views
“ไทยวาโก้” ให้ความสำคัญต่อแรงงานและความปลอดภัยอย่างจริงจัง คว้า 2 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 1 และ นายเมธา สุภากร กรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิต เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 8

 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ และการสร้างความสัมพันธ์  อันดีกับแรงงานในองค์กร โดยในปี 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 มีองค์กรที่อยู่ในการรับผิดชอบดูแลได้รับรางวัล 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ มีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวม 28 แห่ง รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 7 แห่ง รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง และเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 2 ท่าน โดยพิธีมอบเกียรติบัตรประจำปีนี้ จัดขึ้น ณ บริษัท สยามกลการ จำกัด เมื่อวันก่อน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ