เมื่อ : 18 ต.ค. 2564 , 1070 Views
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ต้นแบบการทำความดี ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จากการมุ่งมั่นดำเนินงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นบรรเทาทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยทำการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยต่อไป

โดยการมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” จะพิจารณาจากผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ได้ขยายขอบข่ายโครงการงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่เพียงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกหลากหลายด้าน จนมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ครบทุกมิติ ได้แก่ โครงการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และถิ่นทุรกันดาร ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 256 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 110 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน รวมทั้งหมด 37 แห่ง อีกทั้งในสถานการณ์โควิด-19 ยังได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวม 17 จังหวัด ภายใต้กองทุนธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งมูลนิธิฯ ยังดำเนินโครงการที่สำคัญ ภายใต้การทำงานสังคมสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการมอบของขวัญวันเด็ก โครงการป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย และ โครงการต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ ด้านสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทั้งในส่วนของเงิน และเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต ทั้งสาธารณภัยในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และ โครงการมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม ด้านสวัสดิการสังคม มุ่งเน้นการช่วยดูแลป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประเพณีทิ้งกระจาด โครงการป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม และ โครงการจักรยานเพื่อน้อง รวมไปถึง งานบรรเทาสาธารณภัย ที่แบ่งเป็น งานด้านปฏิบัติการ อาทิ สายด่วน 1418 แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง 1418 และ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 และ งานด้านวิชาการ อาทิ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา และ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

อย่างไรก็ตาม “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าปฏิบัติภารกิจ ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ หรือศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ทั้งในด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ศูนย์ฝึกอบรม รวมทั้งมีสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสำหรับฝากฝังศพไร้ญาติ และการดำเนินงานของหน่วยงานในเครือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร อาคารคลังยาศรีสมาน

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงถือเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจสำคัญที่ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” จะนำมาเป็นพลังบวกในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้คนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
 
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง #ความดีไม่มีที่สิ้นสุด #ช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต