เมื่อ : 18 ต.ค. 2565 , 301 Views
สวทท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมนักฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๐ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธินซอย ๗ แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

 
    

โดยมี นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ดังนี้
          ๑.) นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ
          ๒.) นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน
          ๓.) พันโท เสรี ทองคู่ อุปนายกและฝ่ายวิทยุ
          ๔.) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
          ๕.) นายต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและหารายได้
          ๖.) นายเอกกฤต นารายณ์รักษา กรรมการฝ่ายวิชาการและหารายได้
          ๗.) นายนําชัยชนะ ดีวิ กรรมการฝ่ายกฎหมายและหารายได้
          ๘.) นายวิเชียร รุจิธำรงกุล กรรมการฝ่ายกฎหมายและหารายได้
          ๙.) นายพลกฤต เรืองจรัส กรรมการฝ่ายโทรทัศน์และหารายได้
          ๑๐.) นายสถาพร วานิชการชัย กรรมการฝ่ายโทรทัศน์และหารายได้ 
          ๑๑.) นายจิตรกร บัวเนียม กรรมการและฝ่ายวิทยุ
          ๑๒.) นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น กรรมการและฝ่ายวิทยุ
          ๑๓.) นายประยูร จันเปรม กรรมการและฝ่ายวิทยุ          
          ๑๔.) นายถวิล ปานศรี กรรมการ/ฝ่ายนโยบายและแผน
          ๑๕.) นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต กรรมการ/ฝ่ายนโยบายและแผน
          ๑๖.) นายเสน่ห์ พึ่งทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
          ๑๗.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
          ๑๘.) นายสมชาย จรรยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
          ๑๙.) นางวรรธิดา สงขาว กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
          ๒๐.) นางจินตนา ชูชาติ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
          ๒๑.) นางสาวสุพิชญาณ์ สุธาคำ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
          ๒๒.) นายพงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
          ๒๓.) นางสาวเนตรทราย โรจนศักดิ์ชัย กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก
          ๒๔.) นายเมธา ขำดี กรรมการและฝ่ายเลขาธิการ และ
          ๒๕.) นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ

 
    
 
    

พร้อมสรุปงานในความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ